تازه چه خبر

انجمن رمان نویسی کافه نویسندگان

با خواندن و نوشتن رشد کنید,به آینده متفاوتی فکر کنید که بیشتر از حالا با خواندن و نوشتن می‌گذرد.در کوچه پس کوچه‌های هفت شهر نوشتن با کافه نویسندگان باشید

آموزش زبان انگلیسی برای نو آموزان

معاونت اجرایی بازنشسته
نویسنده انجمن
مدیر بازنشسته
May
7,317
36,544
268
25
کرج

درس 11 – پاسخ کوتاه و بلند

پاسخ بلند و کوتاه


برای پاسخ دادن به یک سوال بله و خیر دو روش وجود دارد (اگر نخواهید فقط با بله و خیر جواب دهید! یا سری تکان دهید)پاسخ بلند: در پاسخ بلند همان جمله را به صورت غیر سوالی و با حالت تائید تکرار می کنید. یا اگر جواب منفی باشد همان جمله را به صورت غیر سوالی و منفی و با حالت رد تکرار می کنید. (معمولا از این روش برای جواب دادن به سوال بله و خیر استفاده نمی شود)

پاسخ کوتاه: در پاسخ کوتاه شما فقط ضمیر و فعل be را در شکل غیر سوالی تکرار می کنید. اگر جواب منفی باشد فعل be به صورت منفی می آید (به آن not اضافه می شود).

به مثال های زیر توجه کنید:? Is he a doctor?(جواب کوتاه)? Yes, he is.(جواب بلند)? Yes, he is a doctor.و برای جواب منفی:? Is she a salesclerk?? No, she is not.? No, she is not a salesclerk.مثال های بیشتر:? Are they Reza and Mani?? Yes, they are.? Yes, they are Reza and Mani.و برای جواب منفی:? No, they are not Reza and Mani.? No, they aren’t.برای اطلاعات بیشتر

اهمیت پاسخ کوتاه در کجاست؟

از پاسخ کوتاه گاهی در انگلیسی به جای بله و خیر هم استفاده می شود. یعنی به جای اینکه جواب سوال را با بله و خیر بدهند از پاسخ کوتاه استفاده می کنند. به مثال زیر توجه کنید:Are you a farmer?

I am.

I’m not.به جز استفاده در سوالات بله و خیر از ساختار گرامری مشابه پاسخ کوتاه در کاربردهای دیگری هم استفاده می شود پس یاد گرفتن آن ضروری است.
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
معاونت اجرایی بازنشسته
نویسنده انجمن
مدیر بازنشسته
May
7,317
36,544
268
25
کرج

درس 12 – اعضای خانواده

معادل فارسی تلفظ آمریکایی واژه انگلیسی

خانواده ˈfæməli ? family

پدر ˈfɑːðər ? father

مادر ˈmʌðər ? mother

والدین، پدر و مادر ˈperənt ? parents

برادر ˈbrʌðər ? brother

خواهر ˈsɪstər ? sister

پسر sʌn ? son

دختر ˈdɔːtər ? daughter

شوهر ˈhʌzbənd ? husband

زن waɪf ? wife

پدر بزرگ ˈɡrændˌfɑːðər ? grandfather

مادر بزرگ ˈɡrænˌmʌðər ? grandmother

نوه پسر ˈɡrænsʌn ? grandson

نوه دختر ˈɡrænˌdɒːtər ? granddaughter

نوه ˈɡræntʃaɪld ? grandchild

عمو، دایی ˈʌŋkəl ? uncle

خاله، عمه ænt ? aunt

فرزند عمو، دایی، خاله یا عمه ˈkʌzən ? cousin

پسر برادر یا خواهر ˈnefjuː ? nephew

دختر برادر یا خواهر niːs ? niece
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
معاونت اجرایی بازنشسته
نویسنده انجمن
مدیر بازنشسته
May
7,317
36,544
268
25
کرج
در مورد نسبت های خانوادگی در انگلیسی

در فرهنگ انگلستان، ساختارهای خانوادگی اهمیت کمتری داشتند به همین دلیل جزئیاتی که ما در زمینه پیوندهای خانوادگی داریم در زبان انگلیسی دیده نمی شود. برای بسیاری از نسبت های خانوادگی از کلمات مشابهی استفاده می شود. شاید برای شما این سوال پیش آید که پس چطور متوجه می شوند که چه کسی عمو و چه کسی دایی است؟ واقعیت این است که متوجه شدن چنین جزئیاتی اصلا برای آنها اهمیتی ندارد. (برای ما با توجه به قواعد فرهنگی محرم و نا محرم ، دانستن این جزئیات بسیار مهم بوده!)

کمی تمرین برای یادگرفتن بهتر نسبت های خانوادگی

اعضای خانواده در زبان انگلیسی


تصویر زیر نسبت های بین افراد را نشان میدهد. با استفاده از واژه هایی که یاد گرفتیم سعی می کنیم بفهمیم هر کسی با فرد دیگر چه نسبتی دارد. به مثال های زیر توجه کنید:Sarah برای Paul: daughter

(سارا می شود دختر پال.)

William برای John: grandfather

(ویلیام می شود پدربزرگ جان)

Paul برای John: brother

(پال می شود برادر جان)حالا که بازی را یاد گرفتید خودتان سعی کنید نسبت بین افراد را بنویسید.
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
معاونت اجرایی بازنشسته
نویسنده انجمن
مدیر بازنشسته
May
7,317
36,544
268
25
کرج
برای اطلاعات بیشتر

[TABLE]
[TR]
[TD]واژه انگلیسی[/TD][TD]توضیحات[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]father[/TD][TD]father مثل پدر در فارسی است، یعنی تا حدی رسمی است. daddy یا dad معادل غیر رسمی همین واژه است که مشابه “بابا” در فارسی به حساب می آید. از father برای اشاره کردن به کشیش ها و مقامهای مذهبی مذهب کاتولیک هم استفاده می شود.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]mother[/TD][TD]mother مثل مادر در فارسی است، یعنی تا حدی رسمی است. mummy یا mumمعادل غیر رسمی همین واژه است که مشابه “بابا” در فارسی به حساب می آید.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]parents[/TD][TD]یک اسم جمع است. از همین اسم می توان به صورت مفرد هم استفاده کرد که به معنای “والد” خواهد بود. یعنی هر یک از پدر و مادر.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]brother[/TD][TD]از brother جدا از نشان دادن نسبت خانوادگی برادری برای نشان دادن دوستی های عمیق هم استفاده می شود. برای نشان دادن چنین روابطی شکل کوتاه شده همین واژه به صورت bro (چیزی مثل به “داداش” در فارسی) بیشتر استفاده می شود.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]sister[/TD][TD]شکل کوتاه شده sister که به صورت sis نوشته می شود به اندازه bro کاربردی نیست.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]son[/TD][TD]در فارسی پسر دو معنا دارد. اولی به انسان مذکر کم سن گفته می شود و دومی به یک نسبت خانوادگی اشاره می کند. واژه son تنها به معنای نسبت خانوادگی است. در زبان انگلیسی به انسان مذکر کم سن boy گفته می شود. در استفاده از این واژه دقت کنید.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]daughter[/TD][TD]در فارسی دختر هم دو معنا دارد. اولی به انسان مونث کم سن گفته می شود و دومی به یک نسبت خانوادگی اشاره می کند. واژه daughter تنها به معنای نسبت خانوادگی است. در زبان انگلیسی به انسان مذکر کم سن girl گفته می شود. در استفاده از این واژه دقت کنید.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]wife[/TD][TD]واژه زن در فارسی دو معنی دارد. اولی به انسان بالغ مونث گفته می شود و دومی یک نسبت خانوادگی را نشان می دهد (همسر). واژه wife تنها معادل نسبت خانوادگی است. برای انسان مونث بالغ در انگلیسی از واژه woman استفاده می شود.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] grandson/ granddaughter[/TD][TD]ما در فارسی برای نسبت نوه جنسیت نداریم. در انگلیسی برای نوه دختر و پسر دو واژه متفاوت وجود دارد.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]grandchild[/TD][TD]واژه grandchild معادل نوه در فارسی است. یعنی جنسیت در آن اهمیتی ندارد.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]uncle[/TD][TD]واژه uncle به جز دایی و عمو برای شوهر خاله و شوهر عمه هم استفاده می شود (در درس به آن اشاره نکردیم چون احتمالا دیگر خیلی از دست انگلیسی ها عصبانی می شدید!). در ضمن معمولا افرادی که را*بطه نزدیکی با پدر و مادر یک بچه دارند (مثلا دوستان نزدیک آنها) به وسیله بچه با عنوان uncle شناخته می شوند.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]aunt[/TD][TD]واژه aunt به جز خاله و عمو برای زن دایی و زن عمو هم استفاده می شود. در ضمن معمولا افرادی که را*بطه نزدیکی با پدر و مادر یک بچه دارند (مثلا دوستان نزدیک آنها) به وسیله بچه با عنوان aunt شناخته می شوند.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]cousin[/TD][TD]واژه cousin جنسیت ندارد. تمام فرزندان عمو، دایی، خاله و عمه به عنوان cousin شناخته می شوند. از آنجا که در مسیحیت ازدواج با این نسبت خلاف است، این نسبت خانوادگی اهمیت خاصی دارد.[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
معاونت اجرایی بازنشسته
نویسنده انجمن
مدیر بازنشسته
May
7,317
36,544
268
25
کرج
درس 13 – زمان حال ساده
زمان دستوری چیست؟

در مجموعه زبان های هندی-اروپایی از ساختارهایی نسبتا مشابهی برای نشان دادن زمان استفاده می شود. مثلا یک ساختار مشخص می تواند نشان دهد که ما در مورد گذشته، آینده یا حال صحبت می کنیم (این موضوع در همه زبان ها صدق نمی کند، زبان های شرقی مثل چینی ساختاری متفاوت برای نشان دادن زمان دارند)، به این ساختار مشخص زمان دستوری یا (grammatical tense) می گویند. در فارسی ما زمان را با تغییر دادن نحوه صرف فعل یا بن آن نشان میدهیم. به مثال های زیر دقت کنید:من آب می خورم. (زمان حال)

من آب خوردم. (زمان گذشته)

من آب خواهم خورد. (زمان آینده)زمان دستوری گذشته از نشان دادن زمان میتواند جزئیات دیگری را هم نشان دهد. مثلا در فارسی ما 5 شکل زمان گذشته داریم (شاید از دبیرستان این اسامی را به یاد داشته باشید: ماضی ساده، ماضی استمراری، ماضی بعید و …). ما به صورت مستقیم به زمان ها فارسی کاری نداریم، اما گاهی به صورت غیر مستقیم به آنها اشاره خواهیم کرد.

خبر بد!

خبر بد این است که هیچ یک از زمان های زبان انگلیسی در فارسی معادل دقیق ندارند. پس باید جزئیات این زمان ها رفته رفته یاد بگیرید تا بتوانید معانی جملات در این زبان ها یاد بگیرید.

خبر خوب!

مغز شما استعداد خیلی خوبی در یادگیری ساختارها گرامری پیچیده دارد. کافیست طرح کلی را یاد بگیرید و تا حدی تمرین کنید تا بتوانید هر ساختار گرامری ای را یاد بگیرید!
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
معاونت اجرایی بازنشسته
نویسنده انجمن
مدیر بازنشسته
May
7,317
36,544
268
25
کرج
زمان حال ساده در زبان انگلیسی

همانطور که گفته شد زمان ها در زبان انگلیسی معادل های کاملا دقیقی در فارسی ندارند. پس بهترین راه شناختن آنها کاربردهای آنهاست. اینکه بدانیم چه وقتی از این زمان استفاده می شود به ما کمک می کند معانی جملاتی که به این زمان ساخته می شوند هم درک کنیم. زمان حال ساده در زبان انگلیسی 4 کاربرد اصلی دارد که ما فعلا فقط دو تا از کاربردهای مهم آن را اینجا بررسی می کنیم (مثال ها کلماتی دارند که هنوز یادنگرفته اید. نگران این موضوع نباشید):

1- چیزی که به طور منظم (متناوب یا مستمر) اتفاق می افتد، شرایطی که تکرار می شود، کاری که به صورت یک عادت انجام می شود.I go to school every day.

(من هر روز به مدرسه می روم.)

I eat dinner at 9:00.

(من [هر روز/معمولا/بیشتر اوقات] ساعت 9:00 شام می خورم.)در مثال اول عبارت هرروز به صورت مستقیم آورده شده، که نشان میدهد این اتفاق تکرار می شود. موضوع مهم در مثال دوم است. در مثال دوم هیچ عبارتی برای نشان دادن تکرار آورده نشده، اما این تکرار به وسیله استفاده از زمان حال ساده نشان داده شده. وقتی ما این جمله را به فارسی ترجمه می کنیم باید حتما به این نکته توجه داشته باشیم (ما بخش اضافه را به صورت جدا در ترجمه اورده ایم!)

2- بیان کردن یک واقعیت فیزیکی همیشگی، یا حقایق ثابت

Water boils in 100 degrees.

(آب در دمای صد درجه می جوشد.)هر واقعیت دیگری را هم می توانیم به همین صورت بیان کنیم مثلا “خورشید نورانی است.”، “آب بی رنگ است.” و … هر یک از این جمله ها را که بخواهیم در زبان انگلیسی بسازیم از زمان حال ساده استفاده می کنیم. واقعیت ها و حقایق در مورد خودمان هم در همین دسته قرار میگیرد مثلا “من آدم خوبی هستم.”، “من دکتر هستم.”، “من 24 ساله هستم.”، “من کتاب ها را دوست دارم” و … به طور کلی هرچیزی که در طول زمان ثابت است به صورت حال ساده بیان می شود.

این کمی گیج کننده است!
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
معاونت اجرایی بازنشسته
نویسنده انجمن
مدیر بازنشسته
May
7,317
36,544
268
25
کرج
درس 14 – افعال (بخش1)
فعل چیست؟

فعل واژه ایست که انجام عمل را نشان میدهد. مثلا در جمله “من کتاب می خوانم.” واژه “می خوانم” فعل است. این فعل عمل خواندن را نشان میدهد. در زبان فارسی افعال معمولا در انتهای جمله قرار میگیرند. قبلا با یک فعل در زبان انگلیسی آشنا شده اید. فعل be (بودن) یکی از افعال بسیار پر کاربرد زبان انگلیسی است. افعال را معمولا در حالت عادی به صورت مصدر یا بن می نویسند. در زبان انگلیسی برای ساختن مصدر فعل به شکل عادی آن (فعل در زمان حال ساده) یک to اضافه می کنیم.

جدول زیر افعال جدید را به ما نشان میدهد:

[TABLE]
[TR]
[TD]معادل فارسی[/TD][TD]تلفظ آمریکایی[/TD][TD]مصدر فعل انگلیسی[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]دانستن[/TD][TD]noʊ[/TD][TD] to know[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]رفتن[/TD][TD]ɡoʊ[/TD][TD] to go[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]گفتن[/TD][TD]seɪ[/TD][TD] to say[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]گرفتن[/TD][TD]ɡet[/TD][TD] to get[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ساختن[/TD][TD]meɪk[/TD][TD] to make[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]فکر کردن[/TD][TD]θɪŋk[/TD][TD] to think[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]برداشتن، گرفتن[/TD][TD]teɪk[/TD][TD] to take*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]دیدن[/TD][TD]siː[/TD][TD] to see[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]آمدن[/TD][TD]kʌm[/TD][TD] to come[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]خواستن[/TD][TD]wɑːnt[/TD][TD] to want[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
* فعل take معانی بسیار متفاوتی دارد. معنی نوشته شده در اینجا اصلا برای کاربرد درست این فعل کافی نیست.
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
معاونت اجرایی بازنشسته
نویسنده انجمن
مدیر بازنشسته
May
7,317
36,544
268
25
کرج
درس 15 – صرف کردن افعال در زمان حال ساده

مگه در انگلیسی هم افعال را صرف می کنند؟


در واقع بله. در شکل قدیمی تر از زبان انگلیسی (انگلیسی 500 سال پیش و قبل تر) همه افعال دقیقا صرف می شدند. در طول زمان اما این صرف شدن کمتر و کمتر شد تا اینکه امروزه تنها بخشی بسیار جزئی از آن باقی مانده است. برای درک عمیق بهتر است به جدول صرف یک فعل در زمان حال ساده نگاه کنیم:

[TABLE]
[TR]
[TD]شخص[/TD][TD]نحوه صرف فعل[/TD][TD]ترجمه فارسی[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]اول شخص مفرد[/TD]
[TD]? I want[/TD]
[TD]من می خواهم[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]دوم شخص مفرد[/TD]
[TD]? You want[/TD]
[TD]تو می خواهی[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]سوم شخص مفرد[/TD]
[TD]? He wants
? She wants
? It wants[/TD]
[TD]او/آن می خواهد[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]اول شخص جمع[/TD]
[TD]? We want[/TD]
[TD]ما می خواهیم[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]دوم شخص جمع[/TD]
[TD]? You want[/TD]
[TD]شما می خواهید[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]سوم شخص جمع[/TD]
[TD]? They want[/TD]
[TD]آنها می خواهند[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
با یک نگاه ساده به جدول متوجه می شوید که تنها حالتی که صرف فعل در آن صورت می گیرد سوم شخص مفرد است. در سوم شخص مفرد برای هر سه جنسیت مذکر، مونث و خنثی باید فعل را به نحوی متفاوت صرف کنیم.
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
معاونت اجرایی بازنشسته
نویسنده انجمن
مدیر بازنشسته
May
7,317
36,544
268
25
کرج
قواعد صرف افعال در زمان حال ساده

قاعده کلی برای صرف افعال در زمان حال ساده این است که تنها در حالت سوم شخص مفرد (he, she, it) به آخر فعل –s اضافه می کنیم. این موضوع برای همه افعال انجام می شود، اما 2 استثنای کوچک دارد (در واقع استثنایی سوم هم وجود دارد که بعدا به آن اشاره می کنیم.):

1- اگر فعل به یکی از حروف a یا o و یا ترکیب حروف sh یا ch ختم شود به جای –s باید به فعل –es اضافه کرد. به مثال زیر توجه کنید (به معنای افعال در این مثال ها نیازی نداریم):do – he does

go – he goes

wash – she washes

catch – she catches

2- اگر فعل به y ختم شود و قبل از y حرف بی صدا باشد، پیش از اضافه کردن –s باید y را حذف کرده و به جای آن –ie- بگذاریم. به مثال زیر توجه کنید:
worry – he worries

bury – she buries

try – He tries

البته همانطور که گفته شد این کار تنها در صورت انجام می شود که پیش از y حرف بی صدا داشته باشیم. اگر پیش از y حرف صدادار آمده باشد دیگر y حذف نمی شود. به مثال زیر دقت کنید:

play – he plays

نکته 1: ما قبلا نحوه صرف فعل be را در زمان حال ساده یاد گرفته بودیم. این فعل کاملا بی قاعده صرف می شد، اما باید بدانید که نحوه صرفی که برای این فعل یاد گرفتید تنها در زمان حال درست است.

نکته 2: انگلیسی یک فعل بی قاعده دیگر هم دارد (فعل have) که در درس های بعد آن را بررسی می کنیم.
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
معاونت اجرایی بازنشسته
نویسنده انجمن
مدیر بازنشسته
May
7,317
36,544
268
25
کرج
درس 16 – افعال (بخش2)

برای درک بهتر از معانی متعدد افعال نمونه 5 معنای اصلی از فعل take را (که در درس 14 معرفی شد) بررسی شد.

  1. چیزی را با خود بردن: take می تواند به معنای بردن چیزی با خود باشد. مثل فعل بردن در جمله “چتر را با خود می برم.”
  2. رساندن، بردن: take می تواند به معنای بردن یا رساندن باشد. مثل فعل رساندن در جمله “من دوستم را به فرودگاه رساندم.”
  3. گرفتن: take میتواند در مواردی به معنای گرفتن باشد مثلا در عبارت take a shower (دوش گرفتن) یا take a picture (عکس گرفتن)
  4. قبول کردن: take میتواند به معنای قبول کردن باشد، زمانی که از یک موقعیت صحبت می شود. مثلا در عبارت take a job (قبول کردن یک شغل)
  5. و …
این مثال می تواند به شما نشان دهد چطور کاربری از یک فعل میتواند معنای آن را تغییر دهد. برای یک تفریح می توانید معانی متفاوت فعل “کشیدن” را در فارسی مرور کنید. (مثلا: نقاشی کشیدن، چک کشیدن، غذا را کشیدن و …)
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
بالا